สถานี :
วันที่ : วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค