คุณกำลังรับฟัง FM 104 MHz
Play
FM 104 MHz
โดยที่กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลก
สถานี : FM 104 MHz
วันที่ : วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
รายการของวิทยุ FM 104 MHz