ประวัติ สวท.แม่ฮ่องสอน

 ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  กรมประชาสัมพันธ์

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

     ประวัติก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ก่อตั้งและเริ่มออกอากาศครั้งแรกจากอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนใช้เป็นที่ตั้งสถานีวิทยุชั่วคราวพร้อมทั้งได้รับอนุญาตจากศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ใช้พื้นที่บางส่วนติดตั้งสมอบกเพื่อตรึงเสาอากาศและทดลองออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2516 ในระบบ เอเอ็ม ความถี่ 900 กิโลเฮิร์ต จนกระทั่งปี พ.ศ. 2519 กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีหลังแรกพร้อมติดตั้งเสาอากาศบนพื้นที่ราชพัสดุจำนวน 14 ไร่  1 งาน 92 ตารางวา และได้ย้ายอุปกรณ์ห้องส่งจากอาคารชั่วคราวสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนมายังสถานีแห่งใหม่ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2521 ในระบบ เอเอ็ม ความถี่ 981 กิโลเฮิร์ต  กำลังส่ง 10  กิโลวัตต์ โดยมีเขตพื้นที่บริการครอบคลุมอำเภอเมือง  อำเภอขุนยวม  และอำเภอปาย ในปี พ.ศ. 2537 อาคารสถานีฯ เกิดชำรุดเสื่อมสภาพลงและคับแคบได้ทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่แล้วเสร็จและดำเนินการออกอากาศตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน  2537  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอาคารเครื่องส่งระบบ เอฟ เอ็ม  ความถี่ 104  เมกกะเฮิร์ต ตั้งอยู่บนดอยกองมู     อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ซึ่งยังไม่ครอบคลุมพื้นที่บริการทั้งหมดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ทำการติดตั้งเครื่องส่งทวนสัณญาณ  ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองขุนยวมให้บริการเขตพื้นที่อำเภอขุนยวม  อำเภอสบเมยและพื้นที่บางส่วนในอำเภอแม่สะเรียง และได้ติดตั้งเครื่องส่งทวนสัญญาณบนดอยกิ่วลม อำเภอปางมะผ้า ให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้าและอำเภอปาย ต่อมาในปี  พ.ศ. 2552  ได้ย้ายสถานีเครื่องส่งระบบ เอฟ เอ็ม ความถี่ 104  เมกกะเฮิร์ต จากดอยกองมูไปยังที่ตั้งดอยไมโครเวฟ (ดอยนางปุ๊) ตำบลห้วยโป่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และได้รื้อถอนเครื่องส่งทวนสัญญาณที่ว่าการอำเภอขุนยวมและที่ดอยกิ่วลม อำเภอปาย   ได้ออกอากาศจากสถานีเครื่องส่งดอยไมโครเวฟ(ดอยนางปุ๊) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552  มาจนถึงปัจจุบัน


image รูปภาพ
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar