สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เมืองสามหมอก รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การช่วยเหลือภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา


    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.50 น. นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายจิรชัย มูลทองโร่ย , นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง , นายดุศิต เขมะศักดิ์ชัย และพลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ พร้อมร่วมประชุมหารือรับฟังและร่วมให้ข้อเสนอแนะกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย การด้านคมนาคม , การติดตามการร้องเรียนเรื่อง “ท่อลอดเหลี่ยม” และการสร้างสะพานที่ถูกน้ำท่วม ,  การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของแขวงการทางแม่ฮ่องสอนเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้ตัดไม้ข้างทาง และแนวทางการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และนำเสนอข้อมูลในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
   สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับ ฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้สอดคล้องกันและเป็นระบบ นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar