คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มกระทรวง คณะที่ 3 ติดตามประเมินผลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ประชุม เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มกระทรวง คณะที่ 3 เพื่อติดตามประเมินผลกาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน 

สำหรับติดตามการประเมินผลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำเสนอสถานการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน รูปแบบ แนวทางหรือวิธีการดูแล รักษา การบริหารจัดการ หรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้มีคุณภาพ และบริการที่เป็นมาตรฐาน พร้อมนำเสนอประเด็นการพัฒนาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่สำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน นโยบายด้านการจัดการการการท่องเที่ยวของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้  เตรียมความ "กลับมาพบเสน่ห์วันวานของแม่ฮ่องสอนที่เคยสัมผัส" เตรียมความ ทั้งการพัฒนาและการส่งเสริม "พัฒนาของเดิม และเพิ่มเติมของใหม่" ใช้จุดเด่น สร้าง Theme ที่เด่นชัดเป็นเอกลักษณ์ เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพ Target Segment "จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองแห่งความสุข ของผู้อยู่ และผู้มาเยือน เที่ยวได้ทั้งปี            ให้ประชาชนมีรายได้ เศรษฐกิจเติบโตและขยายตัวอย่างสมดุล และต่อเนื่อง (อย่างยั่งยืน)" เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.2566-2570 แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ทั้งนี้ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่ 3 ได้ให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะในการดำเนินงานในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมนำนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน ไปปรับใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar