กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานอุณหภูมิ ณ สถานีตรวจวัดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2566

          ที่ชุมชนยลวิถี บ้านผาบ่อง หมู่ที่ 1 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง ผู้นำชุมชน นำคณะกรรมการหมู่บ้านผาบ่อง และสมาชิกชุมชนผาบ่อง ให้การต้อนรับ ฯ รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง คณะที่ 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ ณ บ้านผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
          ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกให้ชุมชนคุณธรรม ฯ บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ
       สำหรับ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ต้องเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวจากชุมชนคุณธรรมฯ โดยคัดเลือกจากทั่วประเทศ 228 ชุมชน ให้ได้ 10 ชุมชน ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นๆ ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน เมื่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลายและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
       ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่อง เป็นชุมชนเล็กๆ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตสองกลุ่มชาติพันธุ์ คือ ชาวไตหรือไทใหญ่และชาวปกาเกอะญอ ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวมานานนับร้อยปี ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ สัมผัสบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่อบอุ่น โดยมีจุดท่องเที่ยวต่างๆ ภายในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจเมื่อมาเที่ยวบ้านผาบ่อง คือ สะพานข้าว ก้าวเพื่อสุข สะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางทุ่งข้าวโอบล้อมไปด้วยขุนเขา สดชื่นด้วยบรรยากาศแสนบริสุทธิ์และความเป็นธรรมชาติ ชมกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่กาดซอกจ่า ณ ลานวัฒนธรรมชุมชนผาบ่อง ชมสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ และวิถีชุมชนซึ่งคงเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียบง่ายและมีเสน่ห์


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar