จ.แม่ฮ่องสอน ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด เพื่อติดตามความคืบหน้าการเพิ่ม/ผนวกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย

วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คปป.จ.มส.) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าการเพิ่ม/ผนวกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย  รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบไม้ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562
ในที่ประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานสถิติคดีด้านการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ในห้วงเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมกราคม 2566) รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า สถานการณ์งานป้องกันและการข่าว และการฟื้นฟู แผนงาน/กิจกรรมการปลูกป่า ยุทธการสนธิกำลังป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรืซากป่าควบคุม

สำหรับคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด แต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563       มีอำนาจหน้าที่อำนวยการและบูรณาการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด ประสาน กำกับดูแล และ ตรวจสอบติดตาม การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่จังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงาน และเสนอข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ดำเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติมอบหมาย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar