สธ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดตัวโครงการของขวัญปีใหม่ “ปี 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” จัดทำข้อมูลการคัดกรองสุขภาพ ด้วย Application : Blue Book

วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน เปิดกิจกรรม เปิดตัวโครงการของขวัญปีใหม่ “ปี 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” จังหวัดแม่ฮ่องสอน การสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพ เพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ผู้สูงอายุได้รับบริการที่เหมาะสมตามสภาวะสุขภาพ ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพ และการชะลอความเสื่อมของร่างกาย เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน
กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การรณรงค์คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อค้นหาความเสี่ยง ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ หรือความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ เพื่อให้เข้าถึงการบริการตรวจรักษาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยมี อสม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จัดทำข้อมูลการคัดกรองสุขภาพ ด้วย Application : Blue Book และ Smart อสม. ส่งข้อมูลรายบุคคล เข้าสู่ระบบข้อมูลของโรงพยาบาล  ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุ สามารถทราบถึงสถานะสุขภาพของตนเอง ผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอล พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง รองรับการดูแลปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ  และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น แว่นตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฟันเทียมหรือรากฟันเทียม สำหรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)
            ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ บุคลากรจากหน่วยงาน   ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เครือข่าย ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้รับรับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 70 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :