สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับฟังความคิดเห็นร่วมกับส่วนราชการเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

วันนี้ (25 พ.ย. 65) เวลา 10.30 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อาจารย์ ดร. ถนัด  บุญชัย รองอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา นายจิรชัย มูลทองโร่ย, นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง และนายดุศิต เขมะศักดิ์ชัย ร่วมประชุมหารือรับฟังข้อมูล  ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ในประเด็นการตั้งคณะพยาบาลของมหาวิทยาลัยฯ  พร้อมทั้งพบกับสภาและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็น แนวทางการดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด แม่ฮ่องสอน ปี 2566 การจัดกิจกรรมจิตอาสาของสภาเด็กและเยาวชนในปี 2566 รวมทั้งแนวความคิดในการดำเนินการและผลักดันให้เกิดการทำกิจกรรมภายใต้ชื่อ “เยาวชนล้านนา”
.
ทั้งนี้ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนประเทศร่วมกันอย่างมีทิศทาง เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการพบปะประชาชนและหน่วยงานของรัฐมาใช้ประกอบการพิจารณา นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar